Jaké jsou rozdíly v přihlášení k trvalému pobytu dle typu vlastnictví nemovitosti

Jaké jsou rozdíly v přihlášení k trvalému pobytu dle typu vlastnictví nemovitosti

25.1.2023 - O přihlášení k trvalému pobytu kolují nejrůznější nepravdy. Někteří majitelé bytových domů dávají do nájemní smlouvy ustanovení, že se nájemce nesmí v bytě přihlásit k trvalému pobytu, a nájemci se bojí ozvat, aby neměli problémy. Skutečnost je však odlišná a tentokrát je právo na straně nájemců

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, stanoví, že každý občan musí být někde přihlášen k trvalému pobytu. Přihlášení může být pouze na jedné adrese a většina občanů samozřejmě volí tu adresu, kde se trvale, resp. nejvíce, zdržuje. Objekt, kde se občan hodlá k trvalému pobytu přihlásit, musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a musí být určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Dítě do 15 let musí k trvalému pobytu přihlásit jeho zákonný zástupce, tedy nejčastěji rodič. Občan musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo jiným dokladem, který je veřejnou listinou, tj. například cestovní pas či řidičský průkaz. Pro přihlášení dítěte je třeba doložit rodný list dítěte a jeho občanský průkaz, pokud jej má dítě vydaný. Na místě pak občan vyplní poměrně jednoduchý přihlašovací lístek.

Dalším potřebným dokladem je prokázání oprávněnosti užívat daný byt či dům. A to je již pro různé typy vlastnictví odlišné. Je ovšem nutno zdůraznit, že přihlášení k trvalému pobytu má pouze úředně evidenční funkci a zásadně nezakládá žádná užívací ani vlastnická práva k nemovitosti.  

Trvalý pobyt v bytě v osobním vlastnictví

V případě hlášení trvalého pobytu v nemovitosti, která je v osobním vlastnictví žadatele, stačí doložit výpis z katastru nemovitostí. Ten zakládá vlastnické právo žadatele a jeho rodinných příslušníků v nemovitosti bydlet, a tím pádem i být v něm přihlášen k trvalému pobytu.

Trvalý pobyt v nájemním bytě

Pro tento účel se předkládá nájemní smlouva či podnájemní smlouva. Ta se používá při pronájmu bytu v družstevním vlastnictví. Pokud má družstevník dle stanov či individuálního svolení družstva možnost byt pronajímat, může to být pouze na základě podnájemní smlouvy, protože on sám jako vlastník družstevního podílu je nájemcem bytu. Tudíž ten, kterému družstevník byt přenechává, bude podnájemník. Podpisy na smlouvě nemusí být úředně ověřeny, stačí, když je smlouva v písemné podobě.

Zákon nevyžaduje, aby pronajímatel bytu s přihlášením nájemce k trvalému pobytu souhlasil

To někteří pronajímatelé nerespektují a dávají do nájemní smlouvy zákaz přihlášení se k trvalému pobytu. Takové ustanovení ve smlouvě je ovšem neplatné a odbor evidence obyvatel, kde se nájemce přihlásí k trvalému pobytu, na ně nebude brát zřetel.

Oprávněnost užívání bytu lze doložit také jinou než nájemní smlouvou

Byt může být poskytnut osobám k bydlení také například na základě smlouvy o výpůjčce nemovitosti, kdy může majitel poskytnout byt komukoli bezúplatně, nebo na základě služebnosti, resp. věcného břemene, například pro dožití. Služebnost se zapisuje do katastru nemovitostí včetně osob, pro které je zřizována, a tak lze tento fakt opět doložit výpisem z katastru nemovitostí, případně osobní návštěvou majitele bytu na evidenci obyvatel, kde tento fakt doloží svým podpisem.

K přihlášení nově nastěhované osoby v domě se spoluvlastníky

Rodině spoluvlastníka se zakládá automatické právo bydlet společně (což je i součástí tzv. rodinné domácnosti). Pokud má jeden z manželů výhradní právo bydlet v dané nemovitosti, mohou v něm bydlet i členové jeho domácnosti, což je především manželka a děti. Jiné je to v případě nesezdaných partnerů. K tomu pak je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Pokud by si nově nastěhovaná osoba přesto v nemovitosti trvalý pobyt nahlásila, mohou se spoluvlastníci, kteří s tím nesouhlasí, obrátit na soud.

Vlastníci nemovitostí mají právo mít přehled, kdo je v jejich nemovitosti ubytován. Proto také zákon stanoví, že v případě přihlášení nové osoby je ohlašovna povinna oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu. Vlastník si také může podat žádost a ohlašovna je povinna mu sdělit seznam všech osob, které jsou v jeho nemovitosti přihlášené.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Co vše si může pronajímatel zakotvit v nájemní smlouvě?Co vše si může pronajímatel zakotvit v nájemní smlouvě?Jaká mohou být úskalí vztahů mezi pronajímatelem, nájemcem a podnájemcem?Jaká mohou být úskalí vztahů mezi pronajímatelem, nájemcem a podnájemcem?Trvalý pobyt nezakládá další právaTrvalý pobyt nezakládá další práva

Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?Odmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle právaOdmítá spoluuživatel opustit váš byt? Jednejte podle práva

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy