Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?

Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?

9.8.2022 - Majetek manželů může a nemusí být ve společném jmění. O tom, zda to tak je, rozhoduje tzv. předmanželská smlouva, eventuálně lze společné jmění manželů rozdělit i během trvání manželství. Většina manželství v ČR však stále preferuje společné jmění manželů, a proto i většina nemovitostí pořízená během manželství spadá do společného jmění. Před nedávnem však Nejvyšší soud řešil, jak se mají počítat hlasy manželů o společném bytě.

Zdálo by se to jednoduché. K hlasování o bytě, který je ve společném jmění manželů, by měla stačit na shromáždění přítomnost jednoho z manželů, který hlasuje za celou jednotku. Nicméně i dnes to může činit manažerům některých SVJ problémy. Dle rozsudku Nejvyššího soudu se přehlasovaní vlastníci jednotek v domě domáhali neplatnosti usnesení shromáždění vlastníků jednotek, kterým byly schváleny nové stanovy. Žalobci měli za to, že změna stanov nebyla přijata tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů, jak bylo dáno stanovami daného společenství.

Žalobci byly dva manželské páry, z nichž každý vlastnil v domě jednu bytovou jednotku a oba manželské páry měly režim společného jmění manželů. Na shromáždění byl však přítomen v obou případech pouze jeden z manželů. Když se hlasovalo, společenství vlastníků nepočítalo hlas za celou bytovou jednotku, ale pouze za její polovinu odpovídající přítomnosti jednoho manžela. V argumentaci přitom uvádělo, že manžel by měl mít plnou moc od druhého z manželů. To ovšem soudy, včetně Nejvyššího, vyvrátily.

Správa majetku se považuje za běžnou záležitost

Již podle soudů nižší instance "shromáždění společenství vlastníků jednotek představuje správu běžných záležitostí, při které má manžel právo zastupovat druhého manžela. Navíc, ve vztahu ke společenství vlastníků se manželé považují za jedinou osobu, nakládají s věcí jako jediná osoba a hlasují jako jeden vlastník s váhou hlasů odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná a společenství vlastníků nebylo oprávněno zkracovat hlasy dotčených vlastníků na polovinu."

Společenství vlastníků jednotek však podalo dovolání, ve kterém uvedlo, že účast a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek není běžnou záležitostí a uvedlo, situace, že se na shromáždění dostaví pouze jeden z manželů, aniž by předložil plnou moc k zastupování druhého, dosud nebyla Nejvyšším soudem řešena.

Nejvyšší soud však potvrdil názor nižších soudů, že není nutné, aby si manželé vzájemně udělovali plnou moc pro zastupování na shromáždění vlastníků jednotek, pokud toto nevyžadují stanovy. Přitom zdůraznil rozdíl mezi oprávněním vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit na základě plné moci třetí osobou (zcela odlišnou od vlastníka jednotky) a povinností spoluvlastníků jednotky (i manželů) zmocnit společného zástupce (tedy jednoho z manželů/spoluvlastníků či osobu od nich odlišnou), který bude vykonávat jejich práva vůči společenství jednotek.

Nejvyšší soud ale nevyloučil možnost, aby nutnost předložení písemné plné moci druhého manžela jako společného zástupce byla výslovně zakotvena ve stanovách.

Manželé v režimu společného jmění tak mají potvrzeno, že k hlasování na shromáždění vlastníků stačí přítomnost jednoho z manželů, a to aniž by měl plnou moc druhého manžela. Pokud by na tom SVJ trvalo, musí tento požadavek zakotvit výslovně ve stanovách.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:


Jak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu oprav Jak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu opravJaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad? Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?Kupujete byt za účelem pronájmu? Zajímejte se o kolaudační souhlas Kupujete byt za účelem pronájmu? Zajímejte se o kolaudační souhlas
Do jaké míry odpovídá statutární orgán SVJ za způsobené škody? Do jaké míry odpovídá statutární orgán SVJ za způsobené škody?Kdy a proč měnit stanovy SVJ Kdy a proč měnit stanovy SVJ

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy