Koupě lesa je dlouhodobou investicí. Za kolik let se vám vrátí vstupní náklady?

Koupě lesa je dlouhodobou investicí. Za kolik let se vám vrátí vstupní náklady?

15.12.2021 - Zvláště v současné době, kdy již několik let řádí v lesních porostech kůrovec, nemusí být vlastnictví lesa žádnou výhrou. I v běžné situaci je koupě lesa dlouhodobou investicí, která se zhodnotí spíše příštím generacím. A tak je koupě lesa spíše srdeční záležitostí pro toho, kdo má kladný vztah k přírodě, nebo chce vlastnit les v konkrétní lokalitě, starat se o něj a využívat jeho dřevní potenciál.

Jaká je cena lesa
Cena lesa se určuje samozřejmě odhadem, který závisí na tom, jaké porosty v lese jsou. Pokud je část lesa ve stáří, kdy lze dřevo těžit, bude cena jiná, než les, který je prakticky celý obnoven, nebo teprve určen k obnově, či jeho stromy nedosahují věku, kdy je lze vytěžit a prodat.

Podle lesního zákona v případě, že je část lesu vykácena, totiž nejprve čeká na investora další investice spočívající v obnově lesních porostů. To znamená odstranit klest, připravit projekt výsadby (navrhnout vhodné dřeviny, jejich minimální počet a způsob výsadby), připravit půdu, nakoupit sadební materiál z lesních školek a les vysadit. Podle zákona je třeba provést výsadbu do dvou let od vzniku holiny.

Dalších sedm let pak bude třeba věnovat této části lesa více péče, což obnáší především ochranu nových stromků proti vysoké trávě a ostružiní, a také proti zvěři, která je ohrožuje okusem. Výhodou je, že pokud les koupí člověk, který ho má rád, může si většinu práce udělat sám. Po sedmi letech jsou porosty již v takovém stavu, že je třeba čekat. Les jen roste a získává na hodnotě.

V patnáctém a dvacátém pátém roku věku bude třeba les prořezat. A po 40 letech se vrátí vstupní náklady. Teprve další generace bude mít z lesa po odečtení nákladů slušný zisk, který může podle rozlohy lesa dosáhnout i několika set tisíc.

Jak postupovat v případě koupě lesa
Pokud jste se rozhodli i přes různé nevýhody koupit les, je třeba zabývat se nejprve právní i faktickou stránkou věci. Kupující by si měl ověřit stav pozemku a lesního porostu. Zejména by měl aktivně prověřit, zda pozemek není zatížen žádnými předkupními právy, zástavními právy, právy třetích stran ve formě věcných práv, práv nájmu nebo jiných práv či omezení, a zda pod pozemkem nevedou inženýrské sítě.

Je třeba řádně identifikovat hranice pozemku a jeho přístupnost. Často se stává, že zvláště hranice lesních pozemků nejsou zaměřeny a v terénu vytyčeny a nejsou jasně patrné hranice. V takových případech se doporučuje společná identifikace hranic všech majitelů sousedních pozemků s viditelným označením v terénu a sepsáním písemného protokolu s podpisy majitelů dotčených pozemků nebo geodetické zaměření pozemků.

Dalším důležitým úkolem kupujícího je zjištění skutečného aktuálního stavu lesních porostů a porovnání s údaji lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy (tu nechává vypracovat stát pro vlastníky lesa s výměrou do 50 ha, a to na desetileté období a je pro  ně závazná – o změny lze požádat pouze v mimořádných případech). Získaná aktuální data popisu lesních porostů jsou výchozí podmínkou pro kalkulaci a stanovení nákupní ceny lesa.

V kupní smlouvě je třeba zakotvit také podmínky nakládání s lesem v období od podpisu smlouvy do doby nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nejjednodušším řešením je smluvně se dohodnout, že v tomto přechodném období nebude v lese prováděna žádná činnost, zejména těžba dříví.

Jestliže chcete koupit les, vězte, že jde o investici, která se vrátí až dalším generacím. Nicméně jestliže máte rádi les a chcete kus přírody pro sebe, může být tato investice částí vašeho investičního portfolia. Vždyť chodit do "svého" lesa na hříbky má také něco do sebe.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Zemědělská půda jako investice. Vyplatí se? Zemědělská půda jako investice. Vyplatí se?

Chcete koupit pole? Jak na toChcete koupit pole? Jak na to

Jak postupovat, když jsou hranice pozemku špatně vyměřeny Jak postupovat, když jsou hranice pozemku špatně vyměřeny

Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená? Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená?

Seznam zapomenutých nemovitostí. Kde zjistíte, jestli náhodou nevlastníte pozemek, o kterém nevíte? Seznam zapomenutých nemovitostí. Kde zjistíte, jestli náhodou nevlastníte pozemek, o kterém nevíte? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy