Jak nakládat s nemovitostí, která je kulturní památkou

Jak nakládat s nemovitostí, která je kulturní památkou

25.8.2021 - Kulturní památkou může být jednak samotný objekt, včetně pozemku. Nebo není kulturní památkou objekt, ale nemovitost se nachází v památkově chráněném území. Z toho plyne pro vlastníka určité omezení, jak s ní nakládat, zvláště při rekonstrukci a dalších úpravách.

Co je to památková péče a jak je organizována
Památková péče pomáhá chránit národní kulturní památky a kulturní památky movité i nemovité povahy a chráněná území. Nemovitou kulturní památkou může tedy být pozemek nebo stavba spojená pevným základem se zemí. Pokud je kulturní památkou stavba, je chráněno vše, co je s ní spojeno. To je exteriér, interiér, užité materiály a způsob zhotovení, stavebně truhlářské výrobky, různé zabudované předměty a umělecké výrobky. Každý detail může být podstatný.

Chráněná území se dělí na památkové rezervace a památkové zóny s tím, že památkové rezervace nejcennější. V chráněném území nejsou předmětem pozornosti pouze kulturní památky, ale i ostatní objekty a plochy. Památkově chráněná území mají i své ochranné zóny, v nichž jsou také daná pravidla, která musí vlastníci pozemků dodržovat. Památková péče se skládá z Národního památkového ústavu a jeho územních odborných pracovišť, což je tzv. složka odborná, a z odborů památkové péče na úřadech obcí s rozšířenou působností (resp. krajských úřadech), což je složka výkonná.

Kde konzultovat stavbu v památkově chráněném území
Konkrétní záměr například na přestavbu či jakoukoli rekonstrukci památkově chráněného objektu je třeba konzultovat se zástupci Národního památkového ústavu, nejlépe zároveň s pracovníky odboru památkové péče na příslušném obecním úřadu. Ideální je dohodnout schůzku v místě dané nemovitosti, které se záměr týká.

Tato konzultace je nejen bezplatná, ale především nezbytná, abyste mohli v nemovitosti provést jakékoli úpravy. A to platí nejen pro exteriér a interiér, ale i pro pozemek, pokud je součástí ochrany. Může to být pouhá travnatá plocha, přesto není možné do ní bez schválení památkové správy zasáhnout, postavit na ní třeba pergolu nebo ji jakkoli jinak upravit. Vše je třeba nejprve konzultovat s pracovníky památkové ochrany. U konzultace je určitě dobré mít architekta a projektanta, kteří mohou připomínky odborníků zapracovat do připravovaného projektu.

Je možné získat na památkově chráněnou nemovitost peníze od státu?
Vlastnit památkově chráněnou nemovitost nebo dům v památkově chráněné zóně i v ochranném pásmu může být na jednu stranu atraktivní. Na druhou stranu to však přináší zvýšenou pracnost při její renovaci, a s tím často i vyšší investice.

Proto je v mnoha případech možné čerpat některé dotace. MK ČR má několik dotačních programů. Nejzajímavější pro vlastníky kulturních památek je Program záchrany architektonického dědictví. Průměrný příspěvek se v posledních letech pohybuje cca kolem 1 mil. Kč. a poskytuje se na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Dalším je havarijní program, z kterého se poskytují příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb. Z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst. Podmínkou je, že na projektu se musí podílet spolu s vlastníkem také příslušné město. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny poskytuje příspěvky zejména na obnovu památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk. Dotace lze získat také od krajů, různých nadací, či z evropských fondů.

Být vlastníkem kulturní památky či stavby v památkově chráněném území je spojeno s náročnějším procesem při její údržbě a renovaci. Na druhou stranu je to vyváženo určitým geniem loci daného místa. Je proto pochopitelné, že památkové rezervace je třeba chránit, protože i změna jednoho jediného domu znamená změnu celého území.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Chcete žít na zámku? Památky mají netušený potenciál Chcete žít na zámku? Památky mají netušený potenciál


Chcete zbourat starý dům? Kdy není potřeba povolení úřadů Chcete zbourat starý dům? Kdy není potřeba povolení úřadů

Neveřejné nabídky nemovitostí přibývají. Jak se k nim dostat? Neveřejné nabídky nemovitostí přibývají. Jak se k nim dostat?

Na čem záleží při prodeji luxusní nemovitosti? Na čem záleží při prodeji luxusní nemovitosti?


Dobrá adresa symbolizuje bohatství a úspěch Dobrá adresa symbolizuje bohatství a úspěch 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy