Žádost o stavební povolení může ulehčit koordinované závazné stanovisko

Žádost o stavební povolení může ulehčit koordinované závazné stanovisko

9.8.2021 - Vydávání koordinovaného stanoviska může urychlit stavební řízení. Stavebník již nemusí sám žádat jednotlivé odbory města či obce s rozšířenou působností o vydání stanoviska ke svému stavebnímu záměru před tím, než podá na stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí. Stačí, když požádá o vydání koordinovaného stanoviska a správní orgán sám jednotlivá stanoviska v rámci úřadu opatří a vydá mu komplexní koordinované stanovisko.

Ve správních řízeních i jiných úkonech stavebního úřadu spolupůsobí i tzv. dotčené orgány, které vydávají závazná stanoviska. Pro různé typy a druhy staveb existuje rozdílný okruh a počet dotčených orgánů. Nejčastěji však to jsou orgány ochrany životního prostředí, památkové péče, dopravy či územního plánování. "Razítka", resp. stanoviska těchto orgánů, by měl stavebník přiložit ke své žádosti o rozhodnutí, resp. povolení stavby, stavebnímu úřadu. Koordinované závazné stanovisko usnadní stavebníkovi putování po různých odborech jednoho úřadu, protože své odbory osloví úřad sám.

Jak je organizováno zajištění koordinovaného stanoviska?
Na úřadě je jmenován koordinátor, který je pověřen koordinací a vydáním stanoviska za celý úřad. Stavebník dodá na úřad jedno vyhotovení dokumentace a koordinátor již zajistí, aby si dotčené odbory dokumentaci postupně předaly a každý z nich se vyjádřil v rámci své působnosti. Výsledkem je zpráva, která obsahuje vyjádření všech odborů k danému záměru, tj. souhlas, nesouhlas, zdůvodnění či stanovení podmínek realizace záměru.

Jak má žadatel postupovat?
Na webových stránkách obcí by měly být náležitosti a dokumenty, které musí žádost pro vydání koordinovaného závazného stanoviska obsahovat. Většina obcí má k tomuto účelu speciální formulář. Pokud formulář není, žadatel ve své žádosti musí výslovně uvést, že žádá o koordinované závazné stanovisko. Povinností koordinátora je pak vydat koordinované stanovisko za všechny dotčené orgány (odbory) úřadu, a to i v případě, pokud je žadatel ve své žádosti nevyjmenoval. Koordinátor vyhodnotí na základě žádosti a přiložené dokumentace, které odbory či útvary úřadu se musí k žádosti vyjádřit.

Co se stane, když jednotlivé odbory mají rozdílný názor?
Například odbor památkové péče bude souhlasit, ale odbor životního prostředí se vyjádří záporně. V takovém případě nelze závazné stanovisko vydat. Pak je na stavebníkovi a jeho projektantovi jednat s příslušnými orgány a vypořádat se s nesouhlasem například úpravou záměru, projektu apod.

Povinností projektanta však je konzultovat příslušný záměr během prací s dotčenými orgány a průběžně zapracovávat případné připomínky. Pokud dostál této povinnosti, nemělo by k vydání negativního stanoviska dojít.

Orgány, které nespadají do působnosti úřadu, musí oslovit stavebník sám
Vyjádření pro koordinované závazné stanovisko se ale týká pouze odborů příslušného kompetentního úřadu obce či města. Pokud bude třeba přiložit k žádosti o stavební povolení (umístění stavby apod.) stanoviska dalších orgánů, které nejsou součástí tohoto úřadu, musí je již stavebník oslovit sám. Jedná se například o hygienickou stanici, hasiče, policii, báňský úřad, případně další dle druhu stavby.

Koordinované stanovisko není samostatným rozhodnutím, ale je důležitým podkladem pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu, přičemž jeho obsah je pro stavební úřad závazný.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Co je třeba udělat před zahájením stavby rodinného domu Co je třeba udělat před zahájením stavby rodinného domu

Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Napojení pozemku na inženýrské sítě. Kdo to zaplatí? Napojení pozemku na inženýrské sítě. Kdo to zaplatí?

Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení

Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu Jakou vybrat ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy