Správa bytových domů se v době pandemie zkomplikovala

Správa bytových domů se v době pandemie zkomplikovala

10.5.2021 - S malými přestávkami již více než rok trvá pandemie koronaviru, která s sebou přináší krizová opatření vlády ČR, včetně vyhlášení nouzového stavu a jeho opětovného prodlužování. To však vnáší nejistotu mezi členy bytových družstev i vlastníky sdružené v SVJ. Je totiž nemožné vzhledem přijatým opatřením svolat členskou schůzi či shromáždění SVJ, na nichž se rozhoduje o plánu na následující období.

Povinnosti vedení družstev a SVJ
Povinnost svolat členskou schůzi ukládá zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012, § 635 a další) minimálně jednou za účetní období. Nejinak je tomu u SVJ. Ovšem v současné epidemiologické situaci se to řadě společenství a družstev nepodařilo zvládnout.

Nemluvě o tom, že stanovy mohou obsahovat i povinnost svolat členskou schůzi či shromáždění častěji, než je uvedeno v zákoně. A tato povinnost není zrušena ani z důvodu pandemie. Aktuálně však jejímu splnění brání mimořádná opatření omezující shromažďování osob, která dopadají prakticky na všechna družstva a SVJ.

Ukončení nouzového stavu je sice nadohled, ale družstva i vedení SVJ musí jednat tak, aby byli schopni dostát svému závazku pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře i v aktuální situaci. Co tedy je v tomto případě možné? Lze mimořádně využít hlasování formou per rollam.

Hlasování per rollam
Tento termín znamená hlasování mimo členskou schůzi, resp. shromáždění vlastníků, a dalo by se také nazvat korespondenčním neboli distančním způsobem. V běžném režimu je základním předpokladem využití této možnosti hlasování pouze v případě, že stanovy výslovně systém per rollam připouštějí.

Postup při hlasování per rollam je poměrně jednoduchý. Prvním krokem je rozeslání návrhu rozhodnutí všem členům/vlastníkům, a to osobou oprávněnou svolat členskou schůzi, resp. shromáždění. Návrh musí obsahovat návrh rozhodnutí a jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření, a to buď dle stanov, nebo 15 dnů, jak stanoví zákon.

Dále musí obsahovat podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Ty mohou být i vyvěšeny, například na webových stránkách družstva či společenství vlastníků apod. Pokud člen družstva/vlastník vyjádření oprávněné osobě nevrátí do stanovené lhůty, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Mimo zasedání lze formou per rollam rozhodovat, pouze pokud nejsou svolané shromáždění či členská schůze usnášeníschopné a pokud to připouštějí stanovy. Za současné pandemické situace však lze mimo zasedání rozhodovat, i pokud to stanovy nepřipouštějí.

LEX COVID přinesl řešení
Již 24. dubna 2020 byl schválen zákon č. 191/2020 Sb., (obecně LEX COVID), který mimo jiné ve svém § 19 konstatuje: "Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny."

17. prosince loňského roku došlo ke změně zákona, která prodloužila původní lhůtu (31. 12. 2020), po kterou lze použít ustanovení § 19, až do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

I když tedy není hlasování per rollam ve většině družstev a SVJ preferovanou volbou, jak řešit hospodaření s bytovým domem, je v současné situaci možností v podstatě jedinou a nejlepší, jak vyřešit neodkladné záležitosti a rozhodnout o plánu oprav a potřebných činnostech při správě domu pro rok 2021.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Pandemie nastolila nové priority v bydlení a správě bytových domů Pandemie nastolila nové priority v bydlení a správě bytových domů

Příspěvek do fondu oprav. Jaká jsou vaše práva a povinnosti? Příspěvek do fondu oprav. Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Správa bytového domu. Vyvarujte se zbytečných chyb Správa bytového domu. Vyvarujte se zbytečných chyb

Jak řešit vypořádání příspěvků na správu domu při prodeji bytu? Jak řešit vypořádání příspěvků na správu domu při prodeji bytu?

Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění? Nové povinnosti pro vlastníky i nájemníky. Co vše se od 1. července mění? 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy