Realitní slovník

Vyberte počáteční písmeno pojmu:

A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | X | Y | Z | Ž

Absorpce - Znamená statistickou změnu v objemu prostoru za určitou časovou jednotku.

A contrario - Protiklad, opačný.

Administrativní cena nemovitosti - Cena nemovitosti, kterou určuje platný cenový předpis MF ČR.

A konto - Na účet. Označuje se a/c.

A limine - Zásadně, bez věcného projednání.

A priori - Před zkušeností, bez předsudků.

A/c - Na účet. Znamená „á konto“.

Aberace - Odchylka, omyl pachatele (př. v případě, že pachatel omylem poškodí někoho jiného, než měl v plánu).

ABO systém - Systém automatizované bankovní operace. Systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Jsou v něm vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny. (Zdroj: cnb.cz)

Absence - Nepřítomnost člověka (případně jevu), s nímž se původně počítalo.

Absolutní cena - Jedná se o cenu, která je vyjádřena v penězích (např. 1 000 Kč).

Absolutní likvidita - Míra schopnosti plnit závazky (= likvidnost).

Administrativní hranice - Čára na mapě ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (např. státní hranice, hranice krajů atd.). (Zdroj: vugtk.cz)

Advokát - Právní zástupce, který složil advokátní zkoušky.

Advokátní koncipient - Právní zástupce zatím bez advokátních zkoušek, pracuje pod vedením advokáta.

Advokátní úschova - Jedná se o úschovu peněz u třetí osoby (tzn. u advokáta).

Aglomerace - Seskupení lidí, husté osídlení.

Akceptace - Uznání něčeho za platné (př. smlouva o pojištění).

Akcie - Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. (Zdroj: obchodní zákoník)

Akcionář - Osoba, která vlastní akcie.

Akciová společnost - Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. (Zdroj: obchodní zákoník)

Akontace - Platba hrazená předem (nejčastěji u leasingů, možno rovněž u úvěrů).

Akreditiv - Závazek banky, aby po splnění určitých podmínek a ve stanovené lhůtě poskytla určené osobě určité plnění.

Akumulovaný dluh - Dluh pojistníka, jenž vzniká v případě nedostatečných finančních prostředků, které jsou nutné k úhradě poplatků. Akumulovaný dluh je úročen.

Anglická aukce - V průběhu dražby se cena draženého předmětu zvyšuje pomocí příhozů účastníků aukce. Předmět získá osoba, která za něj nabídne nejvíce.

Anoikonymum - Název neživého objektu, který vytvořil člověk (popř. příroda) a který tvoří pevnou součást krajiny (např. jeskyně).

Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Anuitní splátka - Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

Apartmán - Bytová jednotka, která je zařízená (ubytování v hotelu).

Arbitr - Znalec, který se účastní řešení sporů (komerční sféra) jako nestranná osoba, jejíž náplní práce je rozsoudit dané arbitrážní řízení.

Arbitráž - Rozhodčí řízení, které je mimosoudní. O výsledku sporu rozhodne nestranná osoba, tzv. arbitr.

Areál - Seskupení více objektů do jednoho celku.

Arkýř - Balkon s okny, který je krytý.

Arondace - Srovnání hranic pozemků (les, pole atd.) za účelem lepšího hospodaření na půdě, a to např. záměnou sousedních pozemků.  

Asanace - Ozdravení životního prostředí ve městě i v přírodě, např. po demolici.

Asistenční služba - Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště

Asociace pojišťoven - Jedná se o instituci, která si klade za cíl organizování vzájemné spolupráce při zabezpečování společných zájmů pojišťoven.

Ateliér - Nebytové prostory, které nelze zkolaudovat jako bytová jednotka. Důvodem mohou být hlukové limity, norma oslunění nebo hygienická norma.

Atika - Dekorativní prvek (většinou sochy), který zakrývá část střechy a opticky tak zvyšuje celou stavbu.

ATM - Mezinárodní zkratka pro bankomat, jejíž význam je „Automated teller machine“.

Atriový dům - Dům s uzavřeným prostorem ze tří/čtyř stran.

Aukce - Dobrovolná dražba.

Azbest - Dříve se používal k ochraně proti požárům, dnes je zákonem o chemických látkách zakázán.