Novela zákona o evidenci skutečných majitelů se týká i SVJ. Co vše se mění?

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů se týká i SVJ. Co vše se mění?

3.1.2023 - Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci od 1. října 2022 mění a definice skutečného majitele bude jednodušší. Na její implementaci je navázáno poskytování evropských dotací České republice.

Přijetí novely bylo klíčové pro čerpání více než 180 miliard z Národního plánu obnovy Evropské unie. 

Co je evidence skutečných majitelů?

Evidence skutečných majitelů je elektronický rejstřík veřejné správy, v němž jsou evidováni skuteční majitelé firem či svěřenských fondů. Jeho cílem je především omezit možnou korupci například při čerpání dotací či zadávání veřejných zakázek.

Novela této evidence ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce prospěchu z hospodaření dané společnosti, a osoby s koncovým vlivem tak, jak se to rozlišovalo dosud. 

Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné charakteristiky skutečného majitele. Pod tento pojem se pro účel tohoto zákona řadí fyzická osoba, která danou společnost nejen vlastní, ale také kontroluje, a tím z ní může mít prospěch. Může to být tedy nejen majitel – vlastník určitého podílu ve firmě, nebo osoba s hlasovacími právy většími než 25 %, ale také v některých případech osoby ve vrcholném vedení korporace, u fundace (resp. nadace), ústavu či obecně prospěšné společnosti pak jsou jako skuteční majitelé definováni především zakladatelé, členové správní a dozorčí rady, ředitel, svěřenský správce či osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou dané společnosti či instituce.

Novela rozšířila okruh společností

Doposud v § 7 stávajícího znění zákona existovala výjimka, dle které skutečného majitele neměla řada kategorií. Typicky šlo o stát a územní samosprávné celky (obce, kraje), státní podniky, školy či veřejné výzkumné instituce. Výjimku měly také církve, SVJ a další. Počet výjimek byl v novele omezen, a tak se od 1. října rozšiřuje působnost zákona na církve a náboženské společnosti, na politické strany a hnutí, na oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek.

Co musí nově povinné spolky a SVJ učinit

Je třeba zajistit, aby údaje v evidenci odpovídaly novele, a to do šesti měsíců od nabytí její účinnosti. I když údaje velké většiny podnikatelů i organizací, které měly dosud výjimku, se zřejmě dle zdůvodnění novely tzv. propíšou do evidence z jiných rejstříků automaticky, doporučuje se provést kontrolu, zda se údaje z jiných rejstříků do Evidence skutečných majitelů propsaly, a zda odpovídají skutečnosti. Pokud nedojde k automatickému průpisu, musí být návrh na zápis podán prostřednictvím soudu, nebo může být proveden na žádost notářem.

Novela také rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Změna míří především na poskytovatele dotací, kteří získají údaje bez spolupráce s žadateli. Žadatelé tedy nebudou muset poskytovatelům předkládat výpisy z evidence.

Nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence může mít dle novely za následek až zákaz vyplatit této osobě jakýkoliv prospěch. Znamená to, že například pokud SVJ nebude mít evidenci v pořádku, nemusí mu být přiznána dotace na zateplení či jiné energetické úspory a rekonstrukce.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Je možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?Je možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?Má spoluvlastník povinnost účastnit se shromáždění SVJ a hlasovat?Má spoluvlastník povinnost účastnit se shromáždění SVJ a hlasovat?Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?Jak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu opravJak postupovat, když vlastník nehradí poplatky do fondu opravDo jaké míry odpovídá statutární orgán SVJ za způsobené škody?Do jaké míry odpovídá statutární orgán SVJ za způsobené škody?

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy