Postup katastrálního úřadu při řízení o návrhu na vklad

Postup katastrálního úřadu při řízení o návrhu na vklad

7.5.2024 - K tomu, aby se člověk stal vlastníkem nemovitosti, nestačí podpis kupní smlouvy. Následný proces je totiž ten nejdůležitější. Jde o zápis nových údajů, v tomto případě nového vlastníka, do katastru nemovitostí. Bez tohoto zápisu by se totiž smlouva stala jen kouskem bezcenného papíru.

Zápis do katastru nemovitostí je důležitý pro obě smluvní strany. Nejen že nově určuje vlastníka, ale teprve po zápisu do katastru nemovitostí má bývalý vlastník právo na výplatu kupní ceny. Kde do té doby budou peníze na nemovitost, si řekneme v jiném příspěvku. Nyní tedy máte v ruce kupní smlouvu a je třeba podat návrh na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí. 

Tento katastr vede Český úřad zeměměřičský a katastrální a „vklad“ je jedním ze tří druhů zápisů prováděných do katastru nemovitostí. Vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje především vlastnické právo – tj. právě změna vlastníka při koupi či darování nemovitosti. Dále se vklad provádí pro věcná břemena (např. výminek) a pro zástavní právo či zákaz zatížení a zcizení (např. ve prospěch banky při čerpání hypotečního úvěru).

Kdo podává návrh na vklad

Zákon ani žádná vyhláška neurčuje, kdo má návrh na vklad do katastru podat. Je to tedy na dohodě smluvních stran, které by měly tento fakt zanést do kupní smlouvy. Jde o podání návrhu na předepsaném formuláři, samozřejmě s příslušnými přílohami, jako je kupní smlouva atd., a složení poplatku (v současné době to je 2 000 Kč).

Pokud se ani jedna ze smluvních stran necítí dostatečně zdatná na vyplňování formulářů, lze tento krok přenechat někomu třetímu, například advokátovi či realitnímu makléři, který pro ně prodejní transakci zajišťoval. K tomu je třeba, aby zároveň s podpisem kupní smlouvy obě strany podepsaly pro tohoto zástupce plnou moc s úředně ověřeným podpisem. 

Postup katastrálního úřadu

Po podání návrhu katastrální úřad vyznačí na listu vlastnictví plombu označenou jako „P“. Toto písmeno znamená, že právní poměry jsou dotčeny změnou. Následuje 24 hodin od vyznačení plomby, kdy katastr nemovitostí seznámí vlastníka nemovitosti, že řízení bylo zahájeno. Katastrální úřad dále musí prověřit, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru. 

Po uplynutí 20 dnů od odeslání informace účastníkům řízení katastrální úřad v případě, že je vše v pořádku, rozhodne o povolení vkladu. Pokud se vyskytnou chyby, návrh zamítne. V období těchto 20 dnů lze vzít také návrh zpět, ovšem nemůže to učinit jeden z účastníků řízení, ale musí s tím souhlasit všichni.

V případě, že byl vklad povolen, je také poté pracovníkem úřadu proveden a všem zúčastněným stranám je zaslána písemně tato informace. S ní všichni zároveň obdrží výpis z katastru, kde jsou již vyznačené příslušné změny – tedy to, co bylo zapsáno i to, co bylo vymazáno.

Novým vlastníkem nemovitosti se však nestává kupující dnem vkladu v katastru nemovitostí, ale dnem, kdy byl na katastr podán návrh na vklad. Tento tzv. zpětný účinek však nemusí nastat, pokud jsou v návrhu či samotné kupní smlouvě chyby. Pokud tomu tak je, nový vlastník nebude zapsán a úřad v průběhu stanovené lhůty návrh vrátí s písemným odůvodněním tomu, kdo ji předložil. Pak samozřejmě bude nutno chyby opravit a proces vkladu se může protáhnout. Proto nelze skutečné datum nabytí nemovitosti předjímat a je třeba vyčkat, až katastr zašle kladné potvrzení o provedení vkladu. 

Proti rozhodnutí katastru nemovitostí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je možné podat žalobu podle ustanovení občanského soudního řádu „o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem“. Ta musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Kdy_je_nejlepsi_predat_nemovitost_novemu_vlastnikoviKdy je nejlepší předat nemovitost novému vlastníkovi5_tipu_co_udelat_pred_nastehovanim_do_noveho_bytu5 tipů co udělat před nastěhováním do prvního bytuJak_probiha_zastaveni_nemovitostiJak probíhá zastavení nemovitosti při čerpání hypotékyCo_je_to_zastavni_pravoCo je to zástavní právoCo_znamena_zakaz_zcizeni_a_zatizeni_nemovitostiCo znamená zákaz zcizení a zatížení nemovitosti?


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy