Nový stavební zákon zjednodušuje stavební řízení, ale vrací do hry kolaudaci rodinných domů

Nový stavební zákon zjednodušuje stavební řízení, ale vrací do hry kolaudaci rodinných domů

29.5.2023 - Podle nového stavebního zákona budou od 1. července letošního roku jednoduché stavby vyžadovat povolení stavebního úřadu, které může být vydáno buď v klasickém řízení o povolení záměru, či jako první úkon stavebního úřadu v tzv. zrychleném řízení. Jak jsme již psali, drobné stavby nebudou povolovacímu procesu podléhat.

Ale u všech ostatních bude nutné žádat o stavební povolení.

Kdy bude možné vydat rozhodnutí ve zrychleném řízení

Základním předpokladem pro vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení je skutečnost, že si o vydání takového rozhodnutí stavebník výslovně požádal, a současně obec, na jejímž území mají být stavba nebo zařízení uskutečněny, má vydán územní plán, nejedná se o záměr EIA, nejedná se o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 a stavebník podal bezvadnou žádost a doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Kdy proběhne klasické řízení

V případech, pro které neplatí zrychlené řízení, bude vedeno klasické řízení o povolení záměru. Stavební úřad by o něm měl v případě jednoduché stavby rozhodnout nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Lhůta začíná běžet od doby podání bezchybné žádosti. V případě vadné žádosti poběží lhůta pro vydání rozhodnutí až po jejich odstranění. Lhůty mohou být stavebním úřadem prodlouženy až o 30 dnů ve zvlášť složitých případech, nebo až o 60 dnů v řízení s velkým počtem účastníků, nebo je-li třeba doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo je-li třeba doručovat do ciziny.

Do zákona se vrací kolaudace rodinného domu

Podle § 230 odst. 2 nového stavebního zákona se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje pro jednoduché stavby, s výjimkou staveb uvedených v odst. 1 písm. a) až c) a o) a odst. 2 písm. d) přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

Kolaudační rozhodnutí se tedy bude nově vyžadovat v případě staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, podzemních staveb do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, staveb garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, a stání pro obytné automobily a obytné přívěsy. Dále také bude nutná kolaudace i v případě stavebních úprav, které budou znamenat změny v užívání části stavby, a to i tehdy, když  nebylo zasaženo do nosných konstrukcí stavby a nezměnil se vzhled stavby.

Ostatní stavby, které nepotřebují kolaudaci, je možné okamžitě po jejich dokončení začít užívat. Stavebník však musí toto užívání neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Podle nového stavebního zákona může všechny jednoduché stavby stavebník provést i svépomocí. Musí však zajistit odborný dozor, pokud nemá odborné vzdělání v příslušném oboru. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení stavby.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Poslanci schválili novelu stavebního zákonaPoslanci schválili novelu stavebního zákonaNový stavební zákon zpřesňuje definici staveb a jejich kategorie. Co vše se mění?Nový stavební zákon zpřesňuje definici staveb a jejich kategorie. Co vše se mění?Černé stavby budou "na černé listině“Černé stavby budou "na černé listině“Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouProč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouNa co si dát pozor při koupi stavebního pozemkuNa co si dát pozor při koupi stavebního pozemku

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy