Co vše upravuje nový etický kodex Asociace nájemního bydlení?

Co vše upravuje nový etický kodex Asociace nájemního bydlení?

2.11.2022 - Asociace nájemního bydlení vznikla v roce 2020 a v současné době již sdružuje 12 významných majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní více než 55 000 nájemních bytů. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností.

Brzy po svém vzniku iniciovala asociace vznik Grémia pro rozvoj nájemního bydlení, v němž se setkávají zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace nájemního bydlení, Občanského sdružení majitelů domů a Sdružení nájemníků ČR, aby hledali správný přístup k rozvoji nájemního bydlení. Cílem je především společně řešit aktuální otázky spojené s nájemním bydlením z pohledů nájemníků, státu a vlastníků bytů. Asociace chce také přispívat ke vzdělávání a šíření etických principů v rámci oblasti nájemního bydlení. Právě proto na sklonku loňského roku představila svůj etický kodex.

"Náš etický kodex konkrétně pojmenovává pravidla, ke kterým se automaticky zavazují všichni naši členové. Je to souhrn zásad férového chování, často nad rámec současných zákonů," představil jej Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení.

"Dlouhodobě věříme, že nájem je vhodná volba bydlení pro široké vrstvy obyvatel České republiky. Obzvlášť v současné kritické době. Je tedy nesmírně důležité jít naproti dlouhodobým závazkům stanovením takových pravidel, které tento svazek pomohou utužit. V západních zemích je to běžná věc a my jsme rádi, že můžeme i v České republice jít příkladem," uvedl dále Petr Mácha, člen prezidia Asociace nájemního bydlení a generální ředitel CPI BYTY.

Etický kodex Asociace nájemního bydlení obsahuje řadu závazků pro pronajímatele i pro nájemce nad rámec současné legislativy. Popisuje jednotlivé fáze nájemního vztahu ze strany pronajímatele i nájemníka, jako jsou hledání/nabízení bytu, prohlídka, podpis smlouvy, užívání bytu, vyúčtování, ukončení nájemního vztahu nebo předání bytu. Základními kapitolami kodexu jsou pravdivé a úplné informace, spravedlivá smlouva, příjemné bydlení, plné využití pronajaté nemovitosti, přiměřené nájemné, jasně definované povinnosti při začátku a konci nájmu, poskytování služeb a dlouhodobá udržitelnost.

Všechny kapitoly zavazují rovnoměrně obě smluvní strany. Mezi pravdivé a úplné informace patří povinnost pronajímatele informovat zájemce kompletně o bytu, jeho stavu a celkových nákladech. Současně nájemce má prokázat schopnost platit nájemné a řádně pečovat o pronajatý byt.

Další část kodexu definuje, co vše by měla obsahovat spravedlivá smlouva, která by měla být nejen v souladu s českým právem, ale také oboustranně výhodná a vyrovnaná tak, aby vztah nájemce a pronajímatele byl postaven na respektu, ohleduplnosti a oboustranných potřebách a zájmech. Zdůrazňuje mj. také principy zákazu diskriminace, zajištění rovných příležitosti bez ohledu na pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, vyznání, sexuální orientaci, genderovou identitu, rodinný stav, věk, či zdravotní handicap.

Příjemné bydlení znamená dle etického kodexu asociace především plné užívání pronajatého bytu, včetně možnosti přihlášení k trvalému pobytu, respektování soukromí nájemců či provádění řádných oprav. Nájemce by měl zase respektovat práva ostatních nájemců, o pronajatý byt řádně pečovat a dodržovat pravidla soužití v domě.

Pronajímatel má dle kodexu právo na přiměřené nájemné, které odpovídá stavu bytu, lokalitě, tržním podmínkám a umožňuje mu se o nemovitost řádně starat a dosahovat přiměřeného zisku. Na druhou stranu by měl mít porozumění pro těžké životní situace a v případě, že se nájemce dostane do problémů, pomoci mu například získat příspěvek nebo doplatek na bydlení, vyměnit větší byt za menší a podobně.

Etický kodex nájemního bydlení také popisuje, jak by měl vypadat začátek a konec pronájmu, kdy pronajímatel může nájemci vyjít vstříc a nabídnout mu pomoc se stěhováním, zajištěním smlouvy na dodávky energií, případným vyklizením bytu na konci nájmu a podobně.

I když Asociace nájemního bydlení vznikla před dvěma lety, má za sebou kus práce, jejímž cílem je budování oboustranně prospěšných vztahů mezi pronajímateli a nájemníky. Vzhledem k současným cenám bytů a podmínkám k získání hypoték lze předpokládat, že počet obyvatel využívajících nájemní bydlení bude v příštích letech růst. Nastavení férových vztahů mezi oběma stranami může tedy pozitivně přispět ke zkvalitnění nájemního bydlení.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Proč je dobré se seznámit při koupi bytu s domovním řádem?Proč je dobré se seznámit při koupi bytu s domovním řádem?Jak se bránit proti neohleduplným sousedůmJak se bránit proti neohleduplným sousedůmJak postupovat v případě úmrtí nájemceJak postupovat v případě úmrtí nájemceJak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemnéJak a kdy může pronajímatel zvýšit nájemné
Trend se otáčí. Mnoho zájemců dává raději přednost pronájmuTrend se otáčí. Mnoho zájemců dává raději přednost pronájmu

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy