Vlastníci mají povinnost zabezpečit dům, stavbu i pozemek. Jaké sankce hrozí, když tak neučiní?

Vlastníci mají povinnost zabezpečit dům, stavbu i pozemek. Jaké sankce hrozí, když tak neučiní?

12.8.2021 - Možná právě kupujete pozemek jako investici. Nebo na něm plánujete postavit domek. Či jste právě koupili starší rodinný dům a chcete jej zrekonstruovat. Myslete na to, že v každém případě musíte zajistit prostor proti vstupu nepovolaných osob. Za případná zranění způsobená špatným zajištěním byste mohli být hnáni k odpovědnosti.

Odpovědnost za pozemek
Vlastník pozemku je povinen počínat si tak, aby nedošlo na jeho pozemku k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného a jeho pozemek takovou újmu nezpůsobil. O porušení této povinnosti se může jednat například, když vznikne nebezpečí sesuvu půdy z nedostatečně zpevněného pozemku na pozemek souseda, nebo se na pozemku zraní cizí osoba. Odpovědni jste dokonce za to, když necháte pozemek zarůst škodlivými rostlinami, které se rozšíří na okolní pozemky. Tak to stanoví zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

A pokud na vašem neoploceném pozemku vznikne třeba černá skládka, musíte ji odstranit. To vyplývá zase ze zákona o obcích, který stanoví, že obec může uložit pokutu právnické a fyzické osobě, která je podnikatelem a neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, pokud naruší vzhled obce, životní prostředí nebo znečistí veřejné prostranství. I když jste černou skládku nezaložili, jste za ni jako vlastníci stejně odpovědni. Mohlo by totiž dojít ke znečištění půdy, a tím pádem i blízkých zdrojů pitné vody škodlivými látkami. Oplocení pozemku je v tomto případě jasnou volbou.

Vlastník nemovitosti odpovídá za stav svého domu
Každý vlastník nemovitosti zodpovídá za stav nemovitosti a je povinen zajistit, aby nepoškozoval práva jiných osob nebo jiný zákonem chráněný obecný zájem. Nevyplatí se při vlastnictví staré nemovitosti nechat ji chátrat. I když nevíte, co s ní, je třeba ji zabezpečit, aby se do ní nedostaly nepovolané osoby. Jinak hrozí pokuty, žaloby o náhradu škody a v některých případech i trestní stíhání.

Stačí, když se v nemovitosti usadí někdo, kdo ji náhodně zapálí. Pokud požár poškodí majetek či zdraví někoho dalšího, následuje vyšetřování, zda vlastník nezanedbal své zákonné povinnosti a zda nenese za požár trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost. Také pojištění nemovitosti je v tomto případě zbytečné. Pokud pojišťovna zjistí, že pojistník zanedbal své povinnosti tím, že nechal nemovitost chátrat, pojistné plnění mu zkrátí nebo vůbec nevyplatí.

Zabezpečení staveniště
Jestliže plánujete stavět nebo rekonstruovat, je třeba podle stavebního zákona řádně zabezpečit staveniště. Základní požadavky na zajištění staveniště stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Pokud se jedná o rodinný dům, tak je třeba, aby stavba a zařízení staveniště bylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to především souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m. Nepoužívané otvory a jiná místa s nebezpečím pádu osob musí být zakryta, ohrazena nebo zasypána. Zabezpečen musí být také provizorní přívod elektřiny. Na vjezdu a přístupu musí být vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaných osob. Činnost, materiál a stroje na stavbě nesmí ohrožovat nejen bezpečnost osob na staveništi, ale ani v jeho bezprostřední blízkosti.

Stavební úřad má právo dodržování těchto povinností kontrolovat. Pokud vyzve stavebníka k nápravě a ten nebude jeho výzvu respektovat, může sám zajistit provedení nezbytných prací bez souhlasu a vědomí vlastníka stavby. Náklady přitom ponese vlastník.

Pokud je stavba v blízkosti míst, kde se pohybují děti, buďte při instalaci bezpečnostních prvků velice pečliví. Pro děti může staveniště představovat zajímavou možnost zábavy. Proto pravidelně kontrolujte oplocení. Cedule s označením zákazu vstupu umístěte průběžně kolem stavby, nejlépe s piktogramem, které pochopí i malé dítě.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Plánujete stavbu domu? Nezapomeňte na pojištění stavby Plánujete stavbu domu? Nezapomeňte na pojištění stavby


Nemovitost nebo domácnost. Které pojištění potřebujete? Nemovitost nebo domácnost. Které pojištění potřebujete?


Stojíte o návštěvu zloděje? Stojíte o návštěvu zloděje?

Co je třeba k zahájení výstavby rodinného domu Co je třeba k zahájení výstavby rodinného domu

íce majitelů nemovitosti - jedno pojištění dohromady nebo každý zvlášť? Více majitelů nemovitosti - jedno pojištění dohromady nebo každý zvlášť?
 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy