Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?

Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?

8.9.2020 - Na pohled pěkný pozemek může skrývat rizika, na která je třeba při jeho koupit myslet. Hluk, světlo, stará ekologická zátěž, radon, azbest, znečištěná voda. To jsou jen některá z nich, která po zakoupení takového pozemku způsobí mnoho starostí. Proto je třeba o pozemku zjistit co nejvíce informací předem.

Staré ekologické zátěže
Znečištěná půda a voda, horninové prostředí, to jsou zdroje rizika pro zdraví obyvatel, ale i pro podzemní a povrchové vody, přírodní zdroje a další složky životního prostředí. Vyskytují se zvláště na místech bývalých černých skládek, průmyslových a starých zemědělských areálů, nevyužívaných drážních pozemků či bývalých vojenských prostor.

Pokud kupujete pozemek v lokalitách, které mohly být či byly dříve takto využívány, doporučuje se provést hydrogeologický průzkum. Ten zjistí úroveň znečištění horninového prostředí a kontaminaci podzemních vod, případně navrhne způsob, jak znečištění odstranit, či zda lze lokalitu použít pro stavbu na bydlení.

Azbest
Azbest je v ČR stále obsažen v řadě staveb, včetně odpadních rour, o jejichž existenci pod pozemkem nemusí mít povědomí ani stávající majitel. Je to jedna z dalších starých ekologických zátěží, která představuje ohrožení zdraví lidí zejména v případě lámání, drcení, vrtání či demolice těchto materiálů, při kterých dochází k významnému uvolňování prachových částic. Proto je třeba sanaci azbestu zadat sanační firmě, která je odborně kvalifikovaná k odstraňování azbestu a má živnost vázanou pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Kvalita ovzduší
Je prokázáno, že v lokalitách s dobrou kvalitou ovzduší jsou ceny nemovitostí vyšší. Potvrdil to nedávný průzkum, který srovnával několik let ceny nemovitostí v Ostravě, Brně, Hradci Králové a Pardubicích. Dobrá kvalita ovzduší byla zjištěna v Brně, což také potvrzují stále rostoucí ceny nemovitostí ve městě i v blízkém okolí.

Monitorováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav, který provozuje Státní síť imisního monitoringu a informace z ní zveřejňuje na svých stránkách www.chmi.cz v sekci Ovzduší.

Zátopové oblasti
Poslední dobou je také třeba zohlednit lokalitu z hlediska záplavového území. Pozemek, jehož koupi zvažujete, by zcela jistě neměl být v tzv. aktivní zóně záplavového území. Mapa zátopových oblastí v ČR je k dispozici na webu Národní geoportál Inspire geoportal.gov.cz. Tam stačí kliknout v záhlaví na Evidence ISVS a z nabídky vybrat záplavová území. Zobrazí se mapový portál, na kterém lze vyhledávat oblasti, nastavit si vodu pětiletou, dvacetiletou a stoletou. Mapa je poměrně podrobná, až k jednotlivým parcelám.

Radon
Přírodní radioaktivní plyn, který vzniká v horninovém prostředí přeměnou z uranu, se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky. Ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Do domu se radon dostává z podloží. Mírným podtlakem je nasáván prasklinami a netěsnostmi. Základní orientaci, jestli je stavba na pozemku ohrožena radonem, poskytne mapa radonového rizika, kterou provozuje Česká geologická služba.

Světlo
Pozemek může být zatížen i světelným smogem. Obtěžování světlem by v ideálním případě mělo být minimalizováno už při plánování staveb. Stavební úřady mají za úkol povolovat takové stavby, které nebudou obtěžovat svoje okolí nadměrným osvětlením. Jestliže je to případ stavby v okolí vašeho vyhlédnutého pozemku, lze si vyžádat informace o povolení ke konkrétnímu zdroji a zjistit, zda byla tato otázka při povolování řešena.

Mnoho informací týkajících se ekologických rizik poskytuje Národní geoportál Inspire. Například je možné tam vyhledávat hlukové mapy, staré ekologické zátěže, vegetační pokryv a typy krajiny, integrovaný registr znečišťování a další.

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavebníZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný důmZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy a kde lze získat dotaci Nová zelená úsporám na rodinný dům
Kdy je potřeba povolení k odstranění stavby?Zaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy je potřeba povolení k odstranění stavby?

Kdy je potřeba geometrický plánZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Kdy je potřeba geometrický plán

Jak postupovat při koupi stavebního pozemkuZaujalo vás téma? Doporučujeme:
Jak postupovat při koupi stavebního pozemku 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy