Bojíte se, že vás děti z prvního manželství vašeho manžela vyženou z domu? Jak tomu zabránit

Bojíte se, že vás děti z prvního manželství vašeho manžela vyženou z domu? Jak tomu zabránit

26.8.2019 - Manželé ve společné domácnosti a nemovitosti. Oba mají děti z minulého manželství. Jak je to v případě, že jeden z nich zemře? Mají děti zemřelého partnera nárok na část nemovitosti a její zařízení?

Nepominutelný dědic a dědic
Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Děti tedy mají právo na povinný díl z pozůstalosti. Když některé z nich nedědí (třeba proto, že ho přežijete), stávají se nepominutelnými dědici jeho potomci. Každé z nezletilých dětí musí dostat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu. Dospělé dítě musí dostat alespoň čtvrtinu zákonného dědického podílu.

To platí i v případě, že zemřelý člověk zanechal závěť. O povinný díl dědictví nemůže nepominutelný dědic přijít ani v tomto případě. Manžel mezi nepominutelné dědice nepatří, a proto v případě, že na něj nebylo pamatováno v závěti, nic nedědí.

Nejprve zánik společného jmění, potom vypořádání dědictví
Smrtí jednoho z manželů zaniká společné jmění manželů (SJM). Je třeba proto nejprve vypořádat zánik společného jmění a teprve potom dědictví. Podle ustanovení § 1667 OZ platí, že pozůstalý manžel nabývá vlastnické právo k movitým věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti, i když není dědicem. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů. Přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Dědicové tak nemohou ihned po úmrtí svého otce přijít do bytu jeho manželky a odnést si například jeho osobní počítač.  Musí čekat, až rozhodne notář.

Vlastnictví bytu v SJM
Jestliže budou manželé spolu vlastnit byt a každý z nich bude mít jedno dítě z předcházejícího manželství a jedno budou mít společné, bude také třeba nejprve vypořádat SJM. Tím nabyde žijící manžel poloviny tohoto bytu. O druhou polovinu se potom podělí žijící manžel s dětmi zemřelého, a to jak s dítětem z předcházejícího manželství, tak se společným potomkem. Takže žijící manžel pak bude vlastnit ideální dvě třetiny bytu a obě děti rovným dílem ideální jednu šestinu.

Získali jste byt před vstupem do manželství? Zůstává vám.
Jestliže jste získali byt před uzavřením manželství a uhradili jej celý z vlastních prostředků, nestal se součástí SJM. Stačí však desetina i menší díl kupní ceny, kterou zaplatí manžel, například formou poslední splátky vaší hypotéky, a již je byt součástí SJM.

Po úmrtí manžela a vypořádání společného jmění bude rozhodnuto o dědictví. Dětem zemřelého pak vydáte pouze to, co určí notář a nachází se v bývalé společné domácnosti.

V žádném případě nepůjde o běžné zařízení bytu, ale spíš o věci, které do SJM nepatří, jako osobní dary a získané dědictví, případě věci, které si zemřelý pořídil ještě před vznikem manželství.

Bojíte-li se tedy, že po úmrtí manžela přijdete o střechu nad hlavou či si zařízení vašeho bytu rozeberou děti zemřelého, je to neopodstatněná obava. Jestliže máte SJM, nic takového se nemůže stát. Nicméně část nemovitosti může v rámci dědického řízení připadnout neopominutelným dědicům a vy se s nimi budete muset vypořádat.

Zcela nově existuje možnost vydědit potomka, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Je však třeba to učinit listinou o vydědění a povinný díl v něm určit dětem nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Jindra Svitáková

odebírat zprávy