Od 1. listopadu bude daň z nabytí nemovitosti hradit kupující. Co vše se ještě změní?

Od 1. listopadu bude daň z nabytí nemovitosti hradit kupující. Co vše se ještě změní?

17.10.2016 - Zákon o dani z nabytí nemovitosti je již uveřejněn ve sbírce zákonů. Účinný bude k 1. listopadu 2016. Povinnost uhradit daň při převodu nemovitosti má do 31. října prodávající, od 1. listopadu bude poplatníkem kupující, tedy nabyvatel. Kupující si budou muset nově připočítat k ceně nemovitosti i daň z nabytí, pokud již nebude uvedena jako součást kupní ceny. Co vše se ještě změní a s čím bude potřeba počítat?

U návrhu na vklad kupní smlouvy podaného po 1. listopadu letošního roku již bude dle nových pravidel poplatníkem kupující. Ten bude povinen uhradit daň z nabytí nemovitosti. Naopak prodávající nejen že nebude muset daň hradit, tak jak tomu bylo doposud, ale nebude ani ručitelem při jejím případném nezaplacení. Pokud tedy kupující daň neuhradí, bude ji příslušný finanční úřad vymáhat po něm, nikoliv následně po protistraně. Při prodeji nemovitosti bude rozhodující datum vkladu na katastrálním úřadu. Smlouvy podané na katastr nemovitostí do účinnosti zákona (nejpozději 31. 10. 2016) se budou řídit stávající úpravou, smlouvy podané po tomto datu (1. 11. 2016) již novým zněním.

Jaké změny nás čekají:
- poplatníkem daně bude kupující;
- prodávající za úhradu daně ručit nebude;
- stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené nemovitosti;
- předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy; 
- jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek;
- osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo  pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání;
- od daně z nabytí budou osvobozeny obce a kraje (územně samosprávné celky), ty nebudou muset ani podávat daňové přiznání;
- novela také zpřesňuje určení základu daně pro případ přeměn právnických osob při převodu jmění na společníka a při nabytí vlastnického práva k závodu nebo části závodu, jejichž součástí je nemovitost.

Výše daně
Aktuální výše daně při převodu nemovitosti činí 4 % ze základu daně. Po 1. listopadu 2016 zůstane tato sazba beze změny. Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň bude i nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.

V případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme kontaktovat zkušeného realitního makléře nebo advokáta.

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy