Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

15.7.2016 - Zákon o úvěru pro spotřebitele a zákon o dani z nabytí nemovitosti jsou schváleny. Následně půjdou zákony k podpisu prezidentovi a musí být uveřejněny ve sbírce zákonů, což si vyžádá odhadem jeden měsíc. Účinnost změn by tak mohla být k 1. 11. 2016.

Rozhodující bude den podání smluv na katastr nemovitostí
Senát schválil novelu zákona o dani z nabytí nemovitosti. Zákon bude účinný první den čtvrtého kalendářního měsíce po podpisu prezidenta a uveřejnění ve sbírce zákonů. Smlouvy podané na katastr nemovitostí do účinnosti zákona by se řídily stávající úpravou, od data účinnosti podané smlouvy novou úpravou.

Poplatníkem daně bude nabyvatel - kupující.
Prodávající již nebude ručitelem, proto můžeme očekávat, že ve smlouvách nebude sjednáváno zajištění úhrady daně.

Novostavby
Stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené (rozestavěné) nemovitosti. Osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo  pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání. Předmětem daně bude prodloužení trvání práva stavby. Předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy.

Směna nemovitosti
Jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek.

Obce a kraje
Od daně z nabytí budou osvobozeny obce a kraje (územně samosprávné celky), ty nebudou muset ani podávat daňové přiznání.

Právnické osoby
Novela také zpřesňuje určení základu daně pro případ přeměn právnických osob při převodu jmění na společníka a při nabytí vlastnického práva k závodu nebo části závodu, jejichž součástí je nemovitost.

Výše daně
Výše daně zůstává stejná, 4 % ze základu daně, ze sjednané ceny nebo srovnávací daňové hodnoty. Sjednaná (kupní) cena je základem daně, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě.

Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny (dle znaleckého posudku). Náklady na odhad je možné od daně odečíst. Poplatník daně z nabytí nemovitých věcí si může zvolit, kterou hodnotu (zda směrnou hodnotu, nebo cenu zjištěnou) použije k stanovení srovnávací daňové hodnoty. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě nemovité věci, ve srovnatelném časovém období a zohledňuje druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně-technické parametry nemovité věci. Směrnou hodnotu si poplatník sám nevypočítává, pouze v daňovém přiznání uvádí údaje nezbytné pro její výpočet provedený správcem daně. Srovnávací daňová hodnota se následně porovná se sjednanou kupní cenou cenou, základem daně je vyšší z hodnot.

Termín podání daňového přiznání
Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň je nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy