Jak je možné zorganizovat náhradní shromáždění SVJ?

Jak je možné zorganizovat náhradní shromáždění SVJ?

14.11.2023 - Podzim je pro mnoho sdružení vlastníků jednotek dobou, kdy plánují uskutečnění shromáždění vlastníků. Stává se však, že shromáždění se sice sejde, ale není usnášeníschopné. Občanský zákoník již od 1. července 2020 pamatuje na tento problém a dává SVJ možnost svolat náhradní shromáždění.

Jak svolat náhradní shromáždění v případě neusnášeníschopného řádného shromáždění, upravuje § 1210: "Připouští-li stanovy konání náhradního shromáždění, je náhradní shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů." Usnášeníschopnost za účasti 40 % vlastníků je tedy mírnější než jednání řádného shromáždění, které předpokládá nadpoloviční účast vlastníků.

Základní podmínkou dále je, aby možnost svolání náhradního shromáždění byla zakotvena ve stanovách SVJ

Náhradní shromáždění se pak svolává novou pozvánkou, která musí být zaslána do 15 dnů od původního nekonaného shromáždění, přičemž náhradní shromáždění se musí konat do 6 týdnů od původně svolaného shromáždění. Náhradní shromáždění musí mít stejný program jako původně svolané shromáždění a z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní shromáždění. 

Jak již bylo řečeno a také je v občanském zákoníku konstatováno, svolání náhradního shromáždění musí být zakotveno ve stanovách SVJ. Pokud stanovy SVJ svolání náhradního shromáždění dosud nepřipouštějí, je vhodné při nejbližší příležitosti tuto možnost do stanov zakotvit. 

Jestliže tedy SVJ dosud nemá ve stanovách možnost svolání náhradního shromáždění a řádné shromáždění nebylo usnášeníschopné, má ještě dvě další možnosti. Buď může svolat nové řádné shromáždění, které bude usnášeníschopné pouze za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají více než 50 % všech hlasů.

Výhodou je, že nemusí být svoláno v krátké lhůtě po prvním neúspěšném shromáždění, ale svolavatel může vybrat jakýkoli jiný termín. Druhou možností je, aby SVJ rozhodlo o potřebných záležitostech písemně, resp. hlasováním per rollam. Pokud se bude jednat o tzv. náhradu za neusnášeníschopné shromáždění, nemusí být tato možnost ve stanovách SVJ, postupuje se podle zákona.

Ovšem i v tomto případě je třeba, aby se rozhodovalo o stejných záležitostech, které byly plánovány na původně svolané shromáždění. Je to tedy stejné jako v případě náhradního shromáždění – program, tedy návrhy, které mají vlastníci schválit, musí být stejné jako kdyby se konalo shromáždění fyzicky. Usnášeníschopnost se při hlasování per rollam nezkoumá, neboť jsou osloveni všichni vlastníci. Záleží tedy jen na prosté většině.

Rozhodování formou per rollam je možné využít nejen jako náhradu za neusnášeníschopné svolané shromáždění, ale také k rozhodování o záležitostech SVJ kdykoli v průběhu roku. Dokonce se vlastníci mohou rozhodnout, že se shromáždění svolávat každoročně nebude a rozhodování se bude provádět vždy per rollam. Tato možnost však již musí být příslušně zakotvena ve stanovách daného SVJ. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

SVJ nemá právo stanovami zakázat krátkodobý pronájem bytuSVJ nemá právo stanovami zakázat krátkodobý pronájem bytuJak spravovat bytový dům bez společenství vlastníků jednotekJak spravovat bytový dům bez společenství vlastníků jednotekJe možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?Je možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?Předseda SVJ – je výhodnější vybrat z řad členů nebo zvolit profesionála?Předseda SVJ – je výhodnější vybrat z řad členů nebo zvolit profesionála?Má spoluvlastník povinnost účastnit se shromáždění SVJ a hlasovat?Má spoluvlastník povinnost účastnit se shromáždění SVJ a hlasovat?


 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy