Forma smlouvy o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti. Stačí ústní?

Forma smlouvy o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti. Stačí ústní?

5.10.2023 - Smlouvou o smlouvě budoucí si strany potvrzují, že v ujednané lhůtě uzavřou kupní smlouvu. Současně dokument určuje, co vše a do kdy se musí učinit, než se kupní smlouva podepíše. U realitních transakcí to bývá například vyklizení nemovitosti či odstranění vad u bytu nebo domu.

U smlouvy o smlouvě budoucí však není zákonem stanoveno, jak by měla vypadat, a dokonce ani jakou formou je možné ji uzavřít.

Písemná nebo ústní forma?

Důvod, pro který zákon předepisuje určitou, obvykle písemnou, formu, může spočívat zejména v tom, že s takovým jednáním jsou spojeny závažné právní následky, nebo v tom, že taková jednání podléhají veřejnoprávní evidenci. Písemnou formu tedy zcela jistě vyžaduje kupní smlouva na nemovitost, protože jejím uzavřením se zároveň převede věcné právo k nemovitosti z jedné osoby (či více osob) na jinou. Je tedy pochopitelné, že převod nemovitého majetku má jednak závažné právní následky, a zároveň se dotýká veřejnoprávní evidence (zápis do katastru nemovitostí).

Žádný takový právní důsledek se ale nepojí se smlouvou o smlouvě budoucí. Proto tato smlouva nemusí být písemná a stačí ji uzavřít ústně. I když donedávna převažoval mezi odborníky i soudy názor, že pokud se smlouva o smlouvě budoucí týká převodu nemovitosti, vyžaduje se, stejně jako u samotné kupní smlouvy, písemná forma. Základním argumentem bylo, že smlouva o smlouvě budoucí v praxi vede ke stejným právním následkům jako samotná kupní smlouva.

Nejvyšší soud však v roce 2021 překvapil odborníky svým rozhodnutím (sp. zn. 33 Cdo 72/2021), ve kterém konstatoval, že v případě formy smlouvy o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitostí převáží tzv. smluvní volnost stran tak, jak ji stanovuje občanský zákoník v paragrafech 1785 až 1788. A proto nic nebrání tomu, aby byla taková smlouva uzavřena ústně.

Jakou zvolit vhodnou formu?

Smlouva o smlouvě budoucí, která je dohodou o tom, že mezi osobami dojde k převodu nemovitosti, resp. k prodeji a koupi, je tedy platným právním aktem, ať bude uzavřena ústně nebo písemně. Nicméně pokud kupující plánuje financovat koupi nemovitosti prostřednictvím hypotéky, bude třeba předložit právně závazný dokument o této koupi bance, u níž bude o hypotéku žádat. V tomto případě se písemnému uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nevyhne.

Podle realitních makléřů a právníků v oblasti nemovitostí je písemná smlouva vhodnější mnohem více než smlouva ústní, i v ostatních případech. Je to zejména proto, že ústně mohou být některé dohodnuté úkony pochopeny stranami nedostatečně či nepřesně. A následné prokazování toho, co bylo ústně dohodnuto, bývá vždy složité, zvláště když není přítomna žádná třetí strana, například zprostředkovatel, makléř a podobně. Oběma stranám totiž již smlouvou o smlouvě budoucí vznikají povinnosti a jejich vymáhání je mnohem jednodušší při písemné formě.

Zejména tu je povinnost zavázané strany uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana, a to v rozsahu, určeném smlouvou. V ní se uvádí nejen základní údaje o kupujícím, prodávajícím a nemovitosti, ale i různá omezení, či naopak oprávnění. Může to být například povinnost zachovat výměnek, podmínky používání cizí cesty k vjezdu na pozemek, doba na vyklizení nemovitosti, splátkový kalendář či jiná platební ujednání a podobně. Pokud bude mít smlouva pouze ústní podobu, může se v kupní smlouvě leccos vytratit nebo může při jejím podpisu dojít k nedorozuměním, kdy to či ono ústně dohodnuté nebude v kupní smlouvě uvedeno.

Ústní smlouva je stejně závazná jako písemná

Ne vždy jsou jednání přímočará, a ne každý pokládá ústní dohodu za právně zavazující. Pokud dojde k tomu, že jedna ze stran odmítne podpis kupní smlouvy bez závažného důvodu, mohou mu z toho i při ústním ujednání plynout nepříjemné důsledky. Zde totiž neplatí, že co není psáno, to není dáno. Soud dle občanského zákona jasně uzná i ústní smlouvu o smlouvě budoucí. Jde však o to, jak ji bude možné prokázat. Ovšem i kdyby soud dospěl k názoru, že taková smlouva uzavřena nebyla, vznikne té straně, která dohodu nedodrží, povinnost nahradit škodu, a to z titulu tzv. předsmluvní odpovědnosti.

I když tedy zákon uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí písemnou formou nenařizuje a soudy její ústní formu respektují, rozhodně se vyplatí mít závazky obou stran "černé na bílém“. Když jedna ze stran odmítne podpis kupní smlouvy a bude se hájit tím, že to nebylo ústně dohodnuto, může být dokazování o obsahu smlouvy složité a zdlouhavé.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Svěřit prodej nemovitosti raději jedné, nebo více realitním kancelářím?Svěřit prodej nemovitosti raději jedné, nebo více realitním kancelářím?5 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti5 nejčastějších chyb při prodeji nemovitostiKdy je třeba v nájemním vztahu vytvořit dodatek k nájemní smlouvěKdy je třeba v nájemním vztahu vytvořit dodatek k nájemní smlouvěProdat nemovitost bez provize? Prodej na vlastí pěst se nemusí vyplatitProdat nemovitost bez provize? Prodej na vlastí pěst se nemusí vyplatitKupujete nemovitost? Zajímejte se, zda patří do rodinné domácnostiKupujete nemovitost? Zajímejte se, zda patří do rodinné domácnosti

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy