Jak mohou cizinci získat nemovitost v Chorvatsku?

Jak mohou cizinci získat nemovitost v Chorvatsku?

16.5.2008 - Podle směrnic Zákona o majetku a dalších právech, cizí fyzická nebo právnická osoba, která by chtěla získat do svého majetku nemovitost v Republice Chorvatsko na právním základu, který je odlišný od dědictví, musí získat souhlas ministra spravedlnosti Republiky Chorvatsko. Fyzická osoba se považuje za cizí, pokud nemá občanství Republiky Chorvatsko, zatímco právnická osoba se považuje za cizí, pokud je sídlo firmy registrováno mimo území Republiky Chorvatsko.

Souhlas ministra spravedlnosti Republiky Chorvatsko je správní akt . Řízení získání souhlasu může klient zahájit osobně nebo přes zplnomocněnce posláním písemné žádosti na adresu: Ministarstvo pravosuda Republike Hrvatske (Ministerstvo spravedlnosti Republiky Chorvatsko), Dežmanova 6 i 10, 10 000 Zagreb.

K písemné žádosti (formou krátkého průvodního dopisu) je nutno přiložit:
• Právní podklad o získání vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o vydržení apod.) v originálu nebo v kopii ověřenu veřejným notářem
• Důkaz o vlastnictví prodávajícího/osoby, která disponuje nemovitostí, respektive výpis z katastrálních knih, originál nebo ověřené kopie (nesmí být starší než 6 měsíců)
• Potvrzení (originál ne starší 6ti měsíců) úřadu místní správy kompetentního pro urbanismus a prostorové řešení, že se nemovitost nachází v mezích stavebního pozemku podle urbanistického plánu;
• Důkaz o občanství cizího kupce respektive nabyvatele nemovitosti (ověřená kopie cestovního pasu) nebo důkaz o statusu právnické osoby (výpis ze soudního/obchodního rejstříku), pokud je kupec cizí právnická osoba.

Pokud je žádost podávána zplnomocněncem, k žádosti je nutno přiložit i plnou moc (originál nebo ověřená kopie). K žádosti je, mimo uvedených dokumentů a dokladů, nutno přiložit i potvrzení o zaplacení správního poplatku.
Při podávání žádosti, je žadatel povinen zaplatit následující obnosy správních poplatků:
• za podání žádosti 50 kun
• za rozhodnutí o nabytí nemovitosti 100 kun
• za každé eventuální doplnění žádosti (v případě, že chybí některý dokumenty) 20 kun

Při správním řízení před Ministerstvem spravedlnosti Republiky Chorvatsko, při kterém se rozhoduje o žádosti nabytí nemovitosti, se zjišťuje i existence reciprocity (vzájemnosti) mezi Republikou Chorvatsko a státu, jehož občan je osobou, která podala žádost o nabytí nemovitosti. Tento specifický předpoklad při řízení nabytí nemovitosti existuje, pokud se chorvatskému občanu ve státě, jehož občanství má osoba, která se chce stát majitelem nemovitosti v Chorvatsku, přizná právo nabytí nemovitosti v tom státě. Ministerstvo spravedlnosti Republiky Chorvatsko získává zákonné předpisy cizích států, které se zabývají podmínkami a způsobem získávání práva vlastnictví cizích osob v těch státech a při řízení se jimi řídí a vykládá je. Je důležité poukázat na to, že právní akt, jehož cílem je získání práva vlastnictví nemovitosti v Chorvatsku pro cizince, je neplatný bez souhlasu ministra spravedlnosti. Poté, co je po přijatí žádosti cizince provedeno správní řízení, záleží na tom, zda-li je rozhodnutí pozitivní, respektive je-li vydán souhlas, pak má cizí osoba právo zažádat o výpis vlastnictví do zemských (katastrálních) knih.

Vzhledem k tomu, že se na vydávání souhlasu čeká velmi dlouhou dobu, někdy i více než rok, mají cizinci k dispozici možnost získání nemovitosti v Chorvatsku i bez tak dlouhodobé a nejisté procedury. Totiž, cizinci se mohou stát majiteli nemovitosti v Chorvatsku založením obchodní společnosti na území Republiky Chorvatsko, která může podle zákona získat nemovitost do vlastnictví nebo se může stát členem v chorvatské obchodní společnosti, která je vlastníkem nemovitosti v Chorvatsku.

Je nutné připomenout, že existují určitá území v Republice Chorvatsko, na kterých cizinci nemohou získat vlastnické právo na nemovitost: nemovitosti, které se nacházejí na vymezeném území, zemědělský pozemek, nemovitosti, které se nachází na území chráněných přírodních území, lesy nebo lesní pozemek.

Čtěte také:
Zahraniční nemovitosti - nejen relaxace

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy