Realitní zákon čeká na schválení. Co vše se změní?

Realitní zákon čeká na schválení. Co vše se změní?

20.1.2019 - Dne 21. ledna 2019 má Legislativní rada vlády projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování. Regulace realitního trhu, která měla být podle mnohých zakotvena v zákoně již před dvaceti lety, je tedy kousek od schválení. Co by se schválením zákona změnilo?

Aktualizováno 21.1.2019, 17:55 - Legislativní rada vlády návrh zákona o realitním zprostředkování přijala.

Bez čistého výpisu z rejstříku trestů to nepůjde
Realitní zprostředkovatel musí být bezúhonný. Za bezúhonnou se pro potřeby tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Stejně tak bude přihlíženo i na právnické osoby. Bezúhonní musí být nejen statutární zástupci, ale také skuteční majitelé společnosti.

Vzdělání, 3 roky praxe, nebo zvládnutí kurzu
Realitní činnost budou moci nově vykonávat lidé mající vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.

Druhou možností splňující podmínky získání živnostenského oprávnění k provozování realitní činnosti je vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru.

Podmínky lze rovněž splnit prokázáním profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na trhu je již několik akreditovaných kurzů, které mohou začínajícím makléřům pomoci. "Myslím, že nezávisle na zákonu bude standardem, že i lidé, kteří si budou vybírat realitní makléře budou řešit, zdali absolvovali kurz nebo zkoušku odborné způsobilosti. Může to být jedním z aspektů výběru," doplnil k připravované úpravě legislativy Jan Píbil, majitel VRK Academy, která se na kurzy realitních makléřů dlouhodobě specializuje.

Pokud ovšem pracují v realitní kanceláři makléři mnoho let a nemají dostatečné vzdělání, nemusí zoufat. Postačí prokázání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Povinné pojištění
V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. Pojistná smlouva musí být sjednána se spoluúčastí max. 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. Do 10 pracovních dní pak musí realitní zprostředkovatel předložit pojistnou smlouvu Ministerstvu pro místní rozvoj. Obdobně bude postupovat realitní zprostředkovatel při každé změně smlouvy o pojištění, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění nebo výše sjednané spoluúčasti, a v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o pojištění ministerstvo o této skutečnosti informuje. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva může být za tento přestupek udělena pokuta do 1 mil. Kč.

Smlouva mezi klientem a realitním zprostředkovatelem jen v písemné podobě
Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje dle návrhu zákona písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy bude moci vznést pouze zájemce. Smlouvu o výhradním zprostředkování bude možné sjednat v případě spotřebitele maximálně na dobu 6 měsíců. Tato doba ovšem může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby. Stejně tak došlo v návrhu zákona k zakotvení výpovědní lhůty, která nesmí být delší než 1 měsíc.

Úschova mimo realitní kancelář
Dle návrhu zákona nebude oprávněn realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti poskytovat úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.

6 měsíců na ohlášení živnostenskému úřadu
Podnikatel, který je přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy