Nově nabývají platnost některá ustanovení v zákoně o DPH u pozemků

Nově nabývají platnost některá ustanovení v zákoně o DPH u pozemků

6.1.2016 - Letos vešla v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Ačkoli se samotnou novelou musí plátci DPH řídit již od 1. 1. 2015, účinnost některých jejích ustanovení nastala až 1. 1. 2016. Na první pohled se nejedná o zásadní změny, spíše o upřesnění používané terminologie, ale i to může do některých případů vnést podstatné změny ve vztahu k platbě DPH. Jakých případů se to týká?

Podnikatelé většinu změn, které jsou upraveny zákonem č. 360/2014 Sb., již registrují více než rok. Změny, které přináší rok 2016, se týkají zejména některých pozemků, které jsou nyní osvobozeny od platby DPH, ale novou úpravou se to změní. Konkrétně ustanovení § 56 zákona č. 360/2014 upravuje podmínky pro osvobození od DPH při prodeji pozemků. Od daně jsou osvobozeny pozemky, na kterých není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť. Nejsou však osvobozeny pozemky, na kterých může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. To se týká nově i těch pozemků, které jsou pouze součástí správního řízení za účelem zhotovení stavby, tím se myslí například podání návrhu na změnu územního plánu.

Změny se týkají také způsobu počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při prodeji nemovité věci. Pětiletá lhůta se nyní počítá znovu v návaznosti na podstatnou změnu nemovité věci. Zákon přesně nedefinuje, co lze za podstatné změny považovat, ale obecně jsou tím myšleny změny, které mají vliv na hodnotu nemovitosti nebo rozlohu stavby atd. Konkrétně pětiletá lhůta poběží znovu v případě vydání kolaudačního souhlasu po změně na stavbě, inženýrských sítí atd.

Okruh pozemků, které podléhají platbě DPH se tak výrazně rozšiřuje. Developeři pochopitelně nejásají. Na nově vzniklou situaci mohou někteří podnikatelé reagovat navýšením prodejní ceny pozemku.

Lenka Doleželová

Lenka Doleželová

odebírat zprávy