Zaměřeno na exekuce: Co znamená…?

Zaměřeno na exekuce: Co znamená…?

18.2.2015 - Příčinou exekuce bývají nejčastěji nesplacené, mnohdy zbytečné dluhy. Exekuce představuje výkon soudního rozhodnutí a zapisuje se do katastru nemovitostí, tzn. na List vlastnictví. V praxi se často setkáváme s dotazy/námitkami nejrůznějšího charakteru. Podle Exekutorské komory patří tyto k nejčastějším.

Obvyklé vybavení domácnosti nemusí představovat věci nezbytně potřebné, proto se každý případ posuzuje individuálně, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, zda je daná věc nepostradatelná k uspokojení hmotných potřeb. Exekutor určuje, které předměty budou pojaty do soupisu, přičemž existuje i zákonný institut obrany - návrh na vyškrtnutí ze seznamu, popř. následně vylučovací žaloba.

Přiměřenost postižení majetku znamená zabavení majetku dlužníka v míře a takovými zákonnými způsoby, aby bylo bezpečně a s jistotou dosaženo uspokojení pohledávky věřitele, včetně úhrady nákladů exekuce.

Vydání exekučního příkazu nutně neznamená provedení exekuce. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce je dlužníkovi zakázáno nakládat s veškerými hmotnými i nehmotnými statky. Vydání exekučního příkazu představuje v první fázi zajišťovací úkon. Provedení exekuce se rozumí žádost bance o přeposlání blokovaných částek, žádost zaměstnavateli o přeposlání dosud sražených částek nebo prodej (ne)movitých věcí v dražbě. K provedení exekuce dochází v okamžiku, kdy marně uplyne lhůta 30 dnů, během nichž může dlužník dobrovolně uhradit svůj závazek.

Plnění povinného v exekuci – soudní exekutor je podle platné právní úpravy povinen vyzvat dlužníka k poslední možnosti uhradit celou pohledávku, a to včetně nákladů exekuce, do 30 dnů od doručení obsílky. Podaří-li se povinnému splnit tato lhůta, znamená to pro něj určitý benefit ve formě snížené odměny soudního exekutora až o 70 %.

POZOR: Vymahač není soudní exekutor!
Soudní exekutor je osoba plně způsobilá k právním úkonům s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice. Další povinností je bezúhonnost, složení exekutorské zkoušky (po absolvování tříleté exekutorské praxe) a psychologický test. Soudní exekutor při své činnosti postupuje podle zákonných předpisů, zejména podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, dále podle občanského soudního řádu.

Právě exekuční řád obsahuje podstatnou informaci, o níž mnozí lidé nevědí: „Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako "výkon rozhodnutí", "exekuci" nebo "exekuční činnost", tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.“

I přesto se nemálo dlužníků setkalo s výzvami různých vymahačských společností, na nichž bylo tučně uvedeno slovo "exekuce". Tyto společnosti však nemají s exekuční činností upravovanou exekučním řádem nic společného; bohužel zneužívají institucionalizovaného postavení soudního exekutora jako úřední osoby. Důvod je prostý - psychologický nátlak na dlužníka, aby svůj dluh obratem umořil.

Hana Muchová

odebírat zprávy